Klauzula informacyjna- przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach w przy ulicy Kościuszki 55/2, 40-047 Katowice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000722475, posiadająca NIP 6342923550 oraz REGON 36946190400000, adres email: sklep@cezis.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • Przeprowadzenie konferencji/ szkolenia/ warsztatu i innych form szkoleniowych w tym:
   przyjmowanie zgłoszeń/ rejestracja uczestników; weryfikacja obecności uczestników; wydanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu;
  • dokumentacji szkolenia/warsztatów/konferencji lub innych form szkoleniowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b RODO.

 4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
 6. CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz osoby upoważnione przez CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do przetwarzania danych osobowych,
 7. Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania/nienależytego wykonania obowiązku.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez CEZIS Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego cezis.pl. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu/ warsztacie/ konferencji i innych form szkoleniowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

VOD