Klauzula informacyjna- Kwestionariusz osobowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach w przy ulicy Kościuszki 55/2, 40-047 Katowice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000722475, posiadająca NIP 6342923550 oraz REGON 36946190400000, adres email: sklep@cezis.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. Realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 2. 6 ust.  lit. b RODO,
 3. 9 ust. 2 lit a RODO;
 1. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

imię, nazwisko, wiek, wzrost, masa ciała, poziom tkanki tłuszczowej, rodzaj wykonywanej pracy, stan zdrowia, wyniki badania krwi, przyjmowane leki, przyjmowane suplementy diety, stwierdzone alergie i/lub nietolerancje pokarmowe, dotychczas stosowane diety, preferencje żywieniowe, używki,

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
 2. CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz osoby upoważnione przez CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do przetwarzania danych osobowych,
 3. Administrator Aplikacji służącej do tworzenia diet;
 4. Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także okres, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania/nienależytego wykonania obowiązków;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez CEZIS Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego cezis.pl. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez CEZIS Sp. z o.o. zamówienia zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.cezis.pl.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
VOD