Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym www.cezis.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach w przy ulicy Kościuszki, 40-047 Katowice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000722475, posiadająca NIP 6342923550 oraz REGON 36946190400000, adres email: sklep@cezis.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 3. Założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia;
 4. Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),
 5. Dostarczenia zamówionych towarów;
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 7. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
  • CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz osoby upoważnione przez CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do przetwarzania danych osobowych,
  • Operatora pocztowego lub kuriera,
  • Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży (przez umowę sprzedaży, stosownie do cech produktu rozumie się także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania/nienależytego wykonania obowiązku;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez CEZIS Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego cezis.pl. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt 4 niniejszej klauzuli informacyjnej skutkuje uniemożliwieniem realizacji przez CEZIS Sp. z o.o. zamówienia zgodnie z Regulaminem sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.cezis.pl.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

VOD