Regulamin sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.cezis.pl

 1. Definicje 1
 2. Postanowienia ogólne 2
 3. Warunki świadczenia usług przez CEZIS Sp. z o.o. 3
 4. Warunki korzystania z usług CEZIS świadczonych odpłatnie 3
 5. Warunki świadczenia odpłatnych usług przez CEZIS Sp. z o.o 4
 6. Zamawianie towarów oraz usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.cezis.pl 5
 7. Zasady składania zamówienia 5
 8. Ceny towarów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną 6
 9. Niemożność złożenia zamówienia 7
 10. Sposób dostawy towarów, koszty i czas realizacji zamówienia 7
 11. Formy płatności za zamówienie towaru lub usługi 7
 12. Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług 8
 13. Reklamacje towarów 9
 14. Przetwarzanie danych osobowych 10
 15. Postanowienia końcowe 11

Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1. CEZIS Sp. z o.o.- Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 55/2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000722475 posługująca się nadanym jej NIP 6342923550 oraz numerem REGON 36946190400000;
2. Dietetyk – osoba świadcząca usługi w imieniu CEZIS Sp. z o.o., z którą klient kontaktuje się w celu podania niezbędnych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
3. Kwestionariusz osobowy- wypełniany przez Klienta formularz po złożeniu zamówienia, zawierający dane niezbędne do rozpoczęcia świadczenia usług przez CEZIS Sp. z o.o.;
4. Indywidualny plan żywieniowy- sporządzany przez CEZIS Sp. z o.o. w ramach wybranej przez Klienta usługi;
5. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez CEZIS Sp. z o.o. lub dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem sklepu cezis.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
6. Moje konto- konto Klienta zamieszczone w Sklepie Internetowym cezis.pl, za pomocą, którego Klient może zarządzać Subskrypcjami, swoimi danymi, a także monitorować status zamówienia;
7. Pakiet/Konsultacje Online/Indywidualny Plan Żywieniowy- nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez CEZIS Sp. z o.o. na rzecz Klienta na mocy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
8. Produkt- towar lub usługa dostępne w Sklepie Internetowym cezis.pl;
9. Regulamin – Regulamin sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego cezis.pl;
10. Serwis cezis.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.cezis.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której CEZIS Sp. z o.o. dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
11. Sklep Internetowy www.cezis.pl – podstrona Serwisu cezis.pl za pomocą, której CEZIS Sp. z o.o. dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
12. Szkolenie- udział w Szkoleniu stacjonarnym organizowanym przez CEZIS Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
13. Towar- dostępna w Sklepie Internetowym cezis.pl rzecz ruchoma/plan żywieniowy/Szkolenie będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy CEZIS Sp. z o.o. a Klientem;
14. Uczestnik- osoba, która nabyła za pomocą sklepu internetowego www.cezis.pl udział w Szkoleniu organizowanym przez CEZIS Sp. z o.o.;
15. Umowa – umowa sprzedaży zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy CEZIS Sp. z o.o. a danym Klientem, o treści ustalonej Regulaminem. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowę o dzieło;
16. Usługi odpłatne- usługi świadczone drogą elektroniczną przez CEZIS Sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między CEZIS Sp. z o.o. a Klientem tj. Pakiety, Konsultacje Online.

 

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy, działający pod adresem www.cezis.pl jest: Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-047, ul. Kościuszki 55/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000722475 posiadająca REGON: 36946190400000, NIP: 6342923550.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oraz świadczenia usług poprzez zorganizowany Sklep Internetowy www.cezis.pl za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej: „Klientem”) w Sklepie Internetowym www.cezis.pl jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym cezis.ploznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła lat 16 (lat) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, chyba, że jej przedstawiciel ustawowy wyrazi zgodę na korzystanie ze Sklepu internetowegocezis.pl;
  2. która zaakceptowała Regulamin.
 7. Usługi odpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Usługi świadczone będą w języku polskim.
 9. Usługi świadczone przez CEZIS Sp z o.o. przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 10. Klientowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których CEZIS Sp. z o. o. przysługują majątkowe prawa autorskie.
 11. CEZIS Sp. z o.o. zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Klient korzysta z usług CEZIS Sp. z o.o. nie obciążają CEZIS Sp. z o.o.

Warunki świadczenia usług przez CEZIS Sp. z o.o.

1. Usługami świadczonymi Użytkownikowi przez CEZIS Sp. z o.o. odpłatnie dostępne w Sklepie Internetowym cezis.pl Pakiety, Konsultacje Online, Indywidulane plany żywieniowe.
2. W ramach odpłatnych usług CEZIS Sp. z o.o. przysługują:
1. bieżące konsultacje z dietetykiem dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatora Skype przez okres 4 tygodni od dnia otrzymania planu żywieniowego lub przez okres trwania Pakietu;
2. dostęp do swojego planu żywieniowego za pomocą aplikacji kcalmar.com przez okres 4 tygodni od dnia otrzymania planu żywieniowego lub przez okres trwania Pakietu.
3. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że konsultacje z dietetykiem dostępne są wyłącznie przez okres 4 tygodni od dnia otrzymania planu żywieniowego lub okresu trwania Pakietu, zaś po upływie tego okresu obie usługi przestają być dostępne.

Warunki korzystania z usług CEZIS świadczonych odpłatnie

 1. CEZIS zastrzega, iż korzystanie z usług świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
  1. posiadania aktywnego konta mailowego,
  2. posiadanie aktywnego konta komunikatora Skype;
  3. uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z ceną podaną w Sklepie Internetowym www.cezis.pl;
  4. systematycznego cotygodniowego pomiaru masy ciała oraz przesyłaniu ich wyników do dietetyka drogą mailową
  5. w przypadku usługi Pakiet Sport – systematycznego udostępniania dietetykowi planu treningowego w terminie przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tygodnia, którego dotyczy przesyłany plan.

Warunki świadczenia odpłatnych usług przez CEZIS Sp. z o.o.

 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług przez CEZIS Sp. z o.o. nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za wybraną usługę, z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, szczególnie kwestionariusza osobowego, dziennika żywienia oraz planu treningowego jeżeli są niezbędne. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy wyżej wymienionych informacji do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi przez CEZIS Sp. z o.o., powyższy termin może ulec wydłużeniu.
 2. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  1. do prawidłowego wykonania odpłatnych usług CEZIS Sp. z o.o. niezbędne jest należyte współdziałanie Klienta polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, z uwagi na fakt, że indywidualny plan dietetyczny przygotowywany jest każdorazowo w oparciu o informacje wysyłane przez Klienta do dietetyka,
  2. w przypadku Pakietu Sport niedostarczenie przez Klienta planu treningowego do piątku do godziny 10:00 spowoduje, że plan żywieniowy na kolejny tydzień może nie zostać dostarczony do Klienta w wyżej wskazanym terminie,
  3. indywidualny plan żywieniowy dostosowywany jest do indywidualnej aktywności fizycznej Klienta, zgodnej z dostarczonymi przez niego informacjami. W przypadku zmiany objętości i intensywności wykonywanej przez Klienta aktywności fizycznej założenia indywidualnego planu żywieniowego należy ponownie dostosować do aktualnych danych,
  4. korzystając z odpłatnych usług CEZIS Sp. z o.o. Klient winien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez CEZIS Sp. z o.o., w szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez CEZIS Sp. z o.o. osób,
  5. indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Klienta efektów, za co CEZIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
  6. w przypadku niestawienia się na wizycie w terminie wybranym przez klienta przy składaniu rezerwacji na konsultację z dietetykiem za pośrednictwem wtyczki Bookero, opłata nie podlega zwrotowi, o ile klient nie anulował rezerwacji przed wizytą.
 3. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, iż w przypadku opóźnienia w dostarczaniu niezbędnych dla dietetyka informacji, w tym wyników pomiarów masy ciała oraz planów treningowych plany mogę nie być dostarczane do Klienta w terminie, a Klient nie nabywa jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług CEZIS Sp. z o.o. stanowiących indywidualny plan żywieniowy lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty.
 4. Korzystanie z Pakietów odbywa się na zasadzie subskrypcji, która będzie odnawiana raz w miesiącu. Płatność na rzecz CEZIS Sp. z o.o. zostanie powtórnie pobrana automatycznie na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu subskrypcji, chyba że Klient anuluje subskrypcję za pomocą opcji Moje Konto przed końcem aktualnego okresu subskrypcji. Usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu subskrypcji.
 5. Klient oświadcza, że przyjął do wiadomości i rozumie, że minimalny okres korzystanie z Pakietów w formie subskrypcji wynosi trzy miesiące od daty zakupu usługi.

Warunki udziału w szkoleniach organizowanych przez CEZIS Sp. z o.o.

 1. Organizatorem szkolenia jest CEZIS Sp. z o.o.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup szkolenia w Sklepie Internetowym cezis.pl.
 3. Uczestnik może przekazać zakupiony udział w szkoleniu innej osobie, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z CEZIS Sp. z o.o., ale nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia.
 4. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w Szkoleniu, CEZIS SP. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzedaży udziału w Szkoleniu;
 5. Uczestnik oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości , że udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia i publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, należących do CEZIS Sp. z o.o.
 6. CEZIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku CEZIS Sp. z o.o. dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.

Zamawianie towarów oraz usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.cezis.pl

 1. Zamówienia towarów oraz usług przyjmowane są poprzez stronę internetową www.cezis.pl.
 2. Każdy towar oraz usługa w Sklepie Internetowym cezis.plsą szczegółowo opisane.
 3. Klient zamawiając towar lub usługę dokonuje ich wyboru. W przypadku zamówienia kilku sztuk danego towaru należy podać ilość.

Zasady składania zamówienia

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru lub usługi oraz w przypadku towarów podaniu ilości należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku w prawym górnym rogu strony. Chcąc przejść do złożenia zamówienia należy, po wejściu do koszyka wybrać przycisk „Przejdź do kasy”, który uruchamia stronę, na której należy założyć konto klienta i jednocześnie wypełnić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji, adres e-mail, sposób zapłaty, a w przypadku zamówienia towaru także sposób dostawy.
 3. Po wybraniu sposobu dostawy na wybrany adres i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności online, a następnie wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. CEZIS Sp. z o.o. przewiduje wyłącznie dokonywanie płatności online. Klient może dokonać płatności online kartą płatniczą lub przelewem poprzez serwis PayU oraz przelewem tradycyjnym. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Klient dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek CEZIS Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU), zamówienia uznaje się za złożone nieprawidłowo, tym samym nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz zrealizowania zamówienia. W takiej sytuacji Klient składa zamówienie ponownie.
 7. Zaprzestanie przechodzenia do kolejnych kroków zamówienia oraz wyjście z podstrony służącej do składania zamówień, do czasu dokonania płatności uznawane są za anulowanie zamówienia. Jeśli klient nie zrealizuje procesu zamówienia do końca, tj. nie dokona płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma numer złożonego zamówienia. W przypadku zamówienia usługi klient przekierowany zostanie na stronę z kwestionariuszem osobowym, którego wypełnienie jest niezbędne do przystąpienia przez CEZIS Sp. z o. o. do świadczenia usług na rzecz Klienta. Po wypełnieniu kwestionariusza osobowego należy wybrać przycisk „Wyślij”, zamieszczony poniżej kwestionariusza kontaktowego. Po przesłaniu kwestionariusza Klient otrzyma dane kontaktowe dietetyka, któremu należy przesyłać dane niezbędne do realizacji usługi przez CEZIS Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych ze złożeniem zamówienia CEZIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Ceny towarów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Ceny w Sklepie Internetowym cezis.plpodawane w złotych polskich są cenami brutto.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów, które zostaną naliczane dodatkowo. Wysokość kosztów dostawy towarów zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Cena podana na stronie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania przez niego zamówienia.
 4. CEZIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów lub usług, wprowadzania nowych towarów lub usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu.

Niemożność złożenia zamówienia

 1. Wszystkie towary oraz usługi sprzedawane w Sklepie Internetowym cezis.plsą towarami lub usługami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Sposób dostawy towarów, koszty i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności za zamówienie towaru na konto CEZIS Sp. z o.o.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto CEZIS Sp. z o.o. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany dostawcy. Towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia wpływu 100% należności za zamówienie na konto CEZIS Sp. z o.o.
 4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się:
  • InPost
  • DHL
 5. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.
 6. Koszt dostawy wynosi 15,99zł.

Formy płatności za zamówienie towaru lub usługi

 1. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez CEZIS Sp. z o.o., to:
  1. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU;
  2. przelewy tradycyjne przy wyborze, których klient otrzymuje numer konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.
 2. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.
 3. W przypadku zakupu usługi w postaci Pakietu w formie subskrypcji jedyną dostępną formą płatności jest Karta płatnicza.

Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku towarów termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż dostawca rzeczy i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku świadczenia usług klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu przesłania formularza kontaktowego.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 ) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług CEZIS, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta przez CEZIS Sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować CEZIS Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu ul. Kościuszki 55/2 40-047 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: sklep@cezis.pl.
 5. Klient może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać oryginał pocztą na adres Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu ul. Kościuszki 55/2 40-047 Formularz można także przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@cezis.pl. W przypadku wybrania drogi elektronicznej należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego www.cezis.pl jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży CEZIS Sp. z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym w przypadku umowy sprzedaży koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CEZIS Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym CEZIS Sp. z o.o. został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Zwrotu płatności CEZIS Sp. z o.o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży CEZIS Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu otrzymania dowodu jego nadania przez Klienta.
 9. Towar należy odesłać na koszt własny, na adres CEZIS Sp. z o.o., ul. Kościuszki 55/2 40-047 Katowice, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował CEZIS Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem są m.in.:
  1. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje towarów i usług

 1. Każda towar kupiony w Sklepie Internetowym CEZIS podlega reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
 2. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z CEZIS Sp. z. o. o.. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 3. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych CEZIS Sp. z o.o. gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 4. Reklamację należy złożyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail sklep@cezis.pl. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji towaru jest odesłanie wadliwego towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 55/2 40-047 Do towaru Klient załącza fakturę zakupu.
 5. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacji, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować, wypełnić oraz przesłać razem z towarem. W przypadku reklamacji usługi należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza na adres sklep@cezis.pl. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. CEZIS Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji:
  1. w przypadku płatności za pomocą przelewu – na konto bankowe, wskazane przez Klienta e-mailem lub w piśmie reklamacyjnym;
  2. w przypadku płatności kartą – zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 9. CEZIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.

Przetwarzanie danych osobowych, Polityka prywatności oraz plików cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach serwisu jest CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach 40-047, ul. Kościuszki 55/2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000722475, posiadająca REGON: 36946190400000, NIP: 6342923550.
 1. Klienci Sklepu Internetowego przekazują swoje dane osobowe niezbędne w procesie realizacji zamówienia oraz mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych wyłącznie na potrzeby Sklepu internetowego www.cezis.pl. Podanie przez Klienta jego danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość składania przez niego zamówień.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, ich zakresu, kategorii osób/podmiotów, którym dane będą mogły być przekazane oraz czasu ich przechowywania zostały ujęte w klauzulach informacyjnych zamieszczonych w miejscach, w których CEZIS Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe.
 2. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności oraz plików Cookies dostępnej pod adresem:  https://cezis.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Polityka Prywatności i plików Cookies oraz klauzule informacyjne stanowią integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności i plików Cookies. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. CEZIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem: sklep@cezis.ploraz telefonicznie pod numerem: 531986031
 3. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. CEZIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej cezis.pl.
 5. Zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego CEZIS Sp. z o.o. opisy towarów, usług zdjęcia oraz wszelkie innych materiały stanowią własność CEZIS Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

Kontakt: Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-047, ul. Kościuszki 55/2, tel: 531986031, adres e-mail: sklep@cezis.pl, nr rachunku bankowego: 24 1050 1214 1000 0090 8031 9735
Zał. Nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o. ul. Batorego 2/9, 40-061 Katowice adres e-mail sklep@cezis.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży, której przedmiotem są:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia……………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr………………………………………

Data ………………..
Podpis…………………..
Zał. Nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o., ul. Batorego 2/9, 40-061 Katowice, adres e-mail sklep@cezis.pl
Przedmiot reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer faktury ………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………

Działania naprawcze/żądanie reklamującego:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) odstąpienie od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr……………………………………………………………………………………………………………

Data ………………..

Podpis………………….

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………
(Data i podpis Sprzedawcy)

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem/taryfą operatora”.

VOD